Statuta Dječjeg vrtića Zeko Slatina

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VIROVITIČKO PODRAVSKA
GRAD SLATINA
DJEČJI VRTIĆ „ZEKO“ SLATINA
UR. BROJ: 2189 – 41 / 02 – 52 – 13
U SLATINI, 17.12. 2013.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine broj 10 / 97., 107 / 07. i 94 / 13. ) i članka 86. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića „Zeko“ Slatina, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zeko“ Slatina na 03. sjednici održanoj 17.12.2013. godine, donijelo je

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Zeko“ Slatina

Članak 1.

U cijelom tekstu Statuta riječ „naobrazba“ zamjenjuje se riječju „obrazovanje“ u odgovarajućem padežu i broju.

Članak 2.

U cijelom tekstu Statuta ispred riječi „predškolske dobi“ dodaju se riječi „rane i“ u odgovarajućem padežu i broju.

Članak 3.

U Statutu Dječjeg vrtića „Zeko“ Slatina, članak 14. mijenja se i glasi:
„ U vrtiću se ostvaruju:

  • redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
  • programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
  • programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi
  • programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina
  • programi predškole
  • programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Vrtić može izvoditi programe sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.
Na programe iz stavka 1. i 2. ovog članka suglasnost daje ministarstvo nadležno za obrazovanje.“

Članak 4.

Članak 15. Statuta mijenja se i glasi:
„Djelatnost iz članka 14. ovog Statuta, Vrtić ostvaruje prema kurikulumu Vrtića.
Kurikulumom vrtića utvrđuje se: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.“

Članak 5.

Članak 16. Statuta mijenja se i glasi:
„Kurikulum vrtića donosi Upravno vijeće do 30. rujna tekuće pedagoške godine.“

Članak 6.

Članak 17. Statuta mijenja se i glasi:
„Vrtić pruža usluge roditeljima i skrbnicima djece prema usvojenom Kurikulumu Vrtića.“

Članak 7.

U članku 22. Statuta riječi „Godišnjim planom i programom rada“ zamjenjuju se riječima „Kurikulumom dječjeg vrtića Zeko Slatina.“

Članak 8.

Članak 24. Statuta mijenja se i glasi:
„Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, te skrbi o djeci u Vrtiću rade sljedeći odgojno – obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik ( pedagog, psiholog, logoped i rehabilitator ) te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica, te druge osobe koje obavljaju administrativno – tehničke i pomoćne poslove.“

Članak 9.

Članak 25. Statuta mijenja se i glasi:
„Odgojno – obrazovni radnici u vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima, položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova.“

Članak 10.

Članak 27. Statuta mijenja se i glasi:
„Unutarnje ustrojstvo, način rada, broj izvršitelja kao i vrstu stručne spreme i druge uvjete za obavljanje poslova uređuje se posebnim Pravilnikom.“

Članak 11.

Članak 33. Statuta mijenja se i glasi:
„Nakon imenovanja odnosno izbora članova Upravnog vijeća u novom mandatu, saziva se prva, konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća.
Konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća saziva, i do izbora predsjednika Upravnog vijeća vodi ravnatelj vrtića.
Na prvoj sjednici članovi Upravnog vijeća između sebe predlažu kandidate za izbor predsjednika Upravnog vijeća, koji su se prije glasovanja dužni izjasniti o prihvaćanju kandidature.
Ravnatelj vrtića redoslijedom iznošenja daje na glasovanje prijedlog / e, te utvrđuje rezultate glasovanja za izbor za predsjednika Upravnog vijeća koji se bira javnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.
Za predsjednika Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najmanje nadpolovičan broj glasova svih članova Upravnog vijeća. Ukoliko je za predsjednika Upravnog vijeća predloženo dva ili više kandidata, izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova, a glasovanje se ponavlja u slučaju da kandidati dobiju isti broj glasova.
Nakon izbora predsjednika Upravnog vijeća ravnatelj predaje predsjedniku daljnje vođenje sjednice.

Članak 12.

U članku 35. Statuta, točki 1., alineja 2. mijenja se i glasi:
„- Kurikulum vrtića“.
U istom članku, u točki 1. alineja 5. mijenja se i glasi:
„- odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika Vrtića na prijedlog ravnatelja.“

Članak 13.

Članak 42. Statuta mijenja se i glasi:
„Za ravnatelja vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.“

Članak 14.

U članku 44. Statuta stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:
„Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, natječaj će se ponoviti, a do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najduže na vrijeme od godine dana.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja dječjeg vrtića.“

Članak 15.

U članku 45. Statuta, iza riječi „Upravnog vijeća“ briše se točka i dodaju riječi: „na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.“

Članak 16.

U članku 47. Statuta, alineja 10. briše se, a u alineji 11. koja postaje alineja 10., dodaju se riječi: „a po odlukama Upravnog vijeća“.

Članak 17.

Članak 49. Statuta mijenja se i glasi:
„Ravnatelja Vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz reda članova Odgojiteljskog vijeća, koju odredi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.“

Članak 18.

Članak 50. Statuta mijenja se i glasi:
„Ako ravnatelj ne ispunjava Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom utvrđene obveze, Osnivač Dječjeg vrtića, na prijedlog Upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja, razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno Zakonu i ovom Statutu.
Prije donošenja Odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.
U slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće Vrtića će raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.“

Članak 19.

U članku 55. i 66. Statuta riječ „Poslovnikom“ zamjenjuje se riječju „Pravilnikom“.

Članak 20.

U članku 61. Statuta stavku 2., umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: „osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.“

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

SLATINA, 17.12.2013. GODINE

UR. BROJ: 2189 – 41 / 02 – 52 – 13 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DANIJELA FABRIC FABIJANAC