Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Županija Virovitičko – podravska
Grad Slatina

Slatina, rujan 2013. godine

Na temelju članka 40. stavka 3. i članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10 / 97 ), te članka 66. Statuta Dječjeg vrtića „Zeko“ Slatina, Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost osnivača, na sjednici održanoj 19.12 .2013. godine, donijelo je

Pravilnik
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ( u daljnjem tekstu: Pravilnik ) Dječji vrtić „Zeko“ Slatina ( u daljnjem tekstu: Vrtić ) utvrđuje:

 • unutarnje ustrojstvo i sistematizaciju poslova i radnih mjesta
 • uvjete koje djelatnici moraju ispunjavati za obavljanje poslova radnog mjesta
 • uvjete probnog rada
 • radna mjesta s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • druga pitanja od značaja za rad i obavljanje poslova koji proizlaze iz djelatnosti Vrtića

II UNUTARNJE USTROJSTVO I SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo Vrtića obuhvaća dijelove procesa rada međusobno povezane prema vrsti i srodnosti poslova, a koji čine jedinstvenu radnu cjelinu.
Unutarnjim ustrojstvom Vrtića osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja.

Članak 3.

Dijelovi procesa rada u Vrtiću utvrđeni su Statutom Vrtića, a obuhvaćaju sljedeće skupine poslova:

 1. stručno – pedagoški poslovi
 2. pravni, administrativni i računovodstveno – financijski poslovi
 3. pomoćno – tehnički poslovi

Članak 4.

Unutar dijelova procesa rada iz članka 3. ovog Pravilnika utvrđuju se radna mjesta s određenim poslovima koji se kao stalan sadržaj rada jednog ili više djelatnika izdvajaju u okviru cjeline radnog procesa ne narušavajući njegovo jedinstvo.
Utvrđivanje radnih mjesta obuhvaća:

 • naziv radnog mjesta
 • uvjete koje djelatnici trebaju ispunjavati za obavljanje poslova radnog mjesta
 • popis i opis poslova radnog mjesta

Članak 5.

Broj izvršitelja za obavljanje određenih poslova radnih mjesta utvrđuje Upravno vijeće Vrtića za svaku pedagošku godinu Kurikulumom Vrtića, uz prethodnu suglasnost osnivača.

III RADNO MJESTO S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA

Članak 6.

Ravnatelj Vrtića ima posebne ovlasti i odgovornosti sukladno Statutu i drugim općim aktima Vrtića.

RAVNATELJ

ŠKOLSKA ODNOSNO STRUČNA SPREMA
Za ravnatelja Vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgajatelja ili stručnog suradnika VŠS i VSS.
RADNO ISKUSTVO:
5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
POTREBNO ZNANJE:
Sposobnost za organizaciju rada, isticanje pedagoškim i stručnim radom.
POSLOVI I ZADACI:

 • organizacija rada svih službi i praćenje organizacije
 • predstavlja i zastupa Vrtić
 • organizacija boravka djece u primarnim programima i kraćim oblicima
 • organizacija nabave inventara
 • pomoć u organizaciji zamjene za bolovanja i odsutnih radnika
 • predlaže Godišnji plan i program rada
 • polugodišnji izvještaj o odgojno – obrazovnom radu
 • rad na Godišnjem izvješću Vrtića
 • pedagoško – instruktivni rad s odgojiteljima i medicinskim sestrama
 • rad na izradi projekata za praćenje i unapređivanje rada
 • informativni pregledi po svim skupinama
 • vrši uvid u jelovnik i prati rad zdravstvene voditeljice i glavne kuharice kod njihove izrade
 • suradnja sa zdravstvenim djelatnicima i institucijama
 • pripreme za zimovanje i ljetovanje djece i organizacija istih
 • prisustvovanje cjelodnevnim izletima s djecom
 • sudjelovanje na dječjim priredbama, svečanostima i manifestacijama
 • provodi različite oblike suradnje s roditeljima
 • organizacija i vođenje sjednica Odgojiteljskog vijeća
 • rad na izlaganju stručne problematike
 • rad na planu i programu stručnog usavršavanja djelatnika
 • izrađuje obrambene planove i organizira rad Vrtića u ratu i izvanrednim okolnostima sukladno nalogu ovlaštenog državnog tijela
 • sudjelovanje na stručnim aktivima i savjetovanjima, aktivima odgajatelja i drugim oblicima stručnog usavršavanja
 • prijem stranaka
 • pregled pošte
 • potvrđivanje računa i konceptiranje potpisa
 • vođenje pedagoške dokumentacije ravnatelja
 • praćenje rada i kontrola izvršenih zadataka svih službi Vrtića
 • praćenje zakonskih propisa
 • kontrola higijene Vrtića
 • pripremanje, izmjena i dopuna akata
 • brine se za provođenje odluka Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela
 • surađuje s poslovnim subjektima koja imaju neposredan interes za rad Vrtića
 • surađuje s nadležnim organima Grada Slatine, Županije i Republike Hrvatske
 • obavlja i druge poslove koje mu nalažu zakonski propisi, opći akti i organi upravljanja Vrtića

ODGOVORNOST:

 • za zakonitost rada u ispunjavanju zakonom propisanih obveza
 • za izvršenje odluka organa upravljanja
 • za istinito, pravovremeno i potpuno obavještavanje djelatnika
 • za rezultate poslovanja u okviru svojih prava i dužnosti
 • za organizaciju rada
 • za provođenje mjera i aktivnosti zaštite djece i djelatnika Vrtića
 • za pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova predviđenih ovim opisom

IV. NAZIVI RADNIH MJESTA I UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNIH MJESTA

Članak 7.

Za obavljanje određenih poslova radnih mjesta, djelatnici moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene zakonom, te sljedeće posebne uvjete:

1. STRUČNO – PEDAGOŠKI POSLOVI
1.1. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG

 • VSS, prof. ili dipl. pedagog
 • 3 god. Iskustva na poslovima predškolskog odgoja
 • probni rad 90 dana

1.2. MEDICINSKA SESTRA

 • VŠS – viša medicinska sestra – glavna medicinska sestra
 • 3 godine radnog iskustva
 • probni rad 90 dana
 • SSS – med. sestra za rad u jaslicama s djecom do 3. god života – odnosi se na zatečene djelatnike

1.3. ODGAJATELJ

 • VŠS – odgajatelj predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja
 • SSS – odgajatelj za rad s djecom do 3. godine života – nema obvezu doškolavati se – odnosi se na zatečene djelatnike
 • radno iskustvo nije potrebno
 • probni rad 30 dana

2. PRAVNI, ADMINISTRATIVNI I RAČUNOVODSTVENO – FINANCIJSKI POSLOVI
2. 1. TAJNIK

 • VSS – dipl. pravnik
 • VŠS – upr. Pravnik
 • VŠS – odgojno – obrazovna struka-odnosi se na zatečenog djelatnika koji nema obvezu doškolavati se
 • 1 godina radnog iskustva
 • probni rad 90 dana

2. 2. VODITELJ RAČUNOVODSTVA

 • VSS – dipl. ekonomist
 • VŠS – ekonomist
 • SSS – ekonomski tehničar – odnosi se na zatečenog djelatnika koji nema obvezu doškolavati se
 • 3 godine radnog iskustva
 • probni rad 90 dana

3. POMOĆNO – TEHNIČKI POSLOVI
3. 1. GLAVNA KUHARICA

 • SSS – ugostiteljski smjer, KV kuhar
 • 3 godine radnog iskustva
 • probni rad 90 dana

3. 2. POMOĆNA KUH. – SERVIRKA

 • NSS – ugostiteljski smjer
 • osnovna škola
 • probni rad 30 dana

3. 3. DOMAR – EKONOM ( VOZAČ )

 • KV, VKV ( soboslikar, strojobravar, vodoinstalater, električar, stolar)
 • vozač B – kategorije
 • 1 god radnog iskustva
 • probni rad 60 dana

3. 4. ŠVELJA – PRALJA

 • NSS
 • osnovna škola
 • probni rad 30 dana
 • NKV – osnovna škola
 • probni rad 30 dana

Stručni suradnici i odgajatelji moraju, osim posebnih uvjeta navedenih u ovom Pravilniku, ispunjavati i druge posebne uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Djelatnici na poslovima prehrane, te ostali djelatnici moraju također osim posebnih uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, ispunjavati i druge propisane uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Svi djelatnici u vrtiću moraju imati i posebnu zdravstvenu sposobnost koja se utvrđuje prije početka rada i tijekom rada sukladno Zakonu i drugim propisima.

V. POPIS I OPIS POSLOVA

Članak 8.

Djelatnici, raspoređeni na radna mjesta prema grupama poslova i radnim mjestima iz članka 7. ovog Pravilnika, obavljaju sljedeće poslove:

1. 1. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG

 • Pripreme za realizaciju programa: sudjelovanje u izradi Kurikuluma Dječjeg vrtića „Zeko“ Slatina, rad na izvedbenim programima, organizacija odgojno – obrazovnog procesa, suradnja s okruženjem, sudjeluje u organizaciji kraćih programa, izrada plana i programa stručnog usavršavanja, Godišnjeg plana i programa rada pedagoga, sudjelovanje u planiranju i programiranju odgojno – obrazovnog rada u programima za pojedine odgojne skupine, sudjelovanje u izradi planova i programa proslava i svečanosti ( grupne, javne, nterne ).
 • Prijem djece u primarne i druge programe : zajednička obrada nakon provedenih intervjua i pisane preporuke odgojno – zdravstvenim djelatnicima za pojedinu djecu, pripreme i sudjelovanje na sastancima za nove roditelje, izrada rasporeda djece po odgojnim skupinama.
 • Utvrđivanje uvjeta za optimalno izvođenje odgoja i obrazovanja djece: sudjelovanje u nabavi i raspoređivanje didaktičkog materijala, igračaka, slikovnica i dr. za sve skupine, nabava pedagoške literature, preporuka odgojno – zdravstvenim djelatnicima za oblikovanje materijalne sredine, sastanci pedagoške službe, rad ub Odgojiteljskom vijeću, stručna pomoć u organizaciji rada skupina ( estetsko uređenje i sl. )
 • Organizacija i ostvarenje procesa njege, odgoja i obrazovanja djece: sudjelovanje u prikupljanju relevantnih podataka o potrebama djece i izradi modela organizacije, sudjelovanje u izradi rasporeda odgojnih djelatnika u odgojnim skupinama, u izradi modela dnevnih aktivnosti, organizacija provođenja izvedbenih programa ( posjete, radosni doživljaji, interne i javne svečanosti i priredbe, kazališne i scenske predstave, poludnevni izleti, izložbe, sudjelovanje u organizaciji ljetovanja, zimovanja, kraćih programa, cjelovit pedagoško – instruktivan rad, ostvarivanje programskih zadataka, odgojno – rekreativnih programa, sudjelovanje u ostvarivanju individualnog programa s djecom koja imaju posebne potrebe, ostvarivanje zadataka unapređivanja odgoja i obrazovanja djece – uključujući i inovacije, povezivanje s okruženjem, suradnja s roditeljima, pomoć u pripremanju i sudjelovanje u grupnim roditeljskim sastancima, obrada pedagoških tema na roditeljskim stancima, individualni razgovori s roditeljima o odgojnim postupcima i problemima u odgoju djeteta, suradnja sa stručnim institucijama u Gradu i Županiji i Republici, s drugim predškolskim ustanovama, osnovnim školama, suradnja s vanjskim faktorima s programskim obvezama prema Vrtiću.
 • Valorizacija ostvarenih programa, osobito procesa odgoja i obrazovanja djece: pomoć odgojno – obrazovnim djelatnicima u valorizaciji ostvarenih programskih podataka, izrada i sudjelovanje u izradi instrumenata valorizacije za pojedina gledišta organizacije procesa odgoja i obrazovanja djece, analiza prikupljenih podataka o rezultatima u ostvarivanju osnova programa rada, sudjelovanje u izradi Kurikuluma vrtića i polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o stanju i uspjehu u ostvarivanju odgojno – obrazovnom procesa i drugih programa.
 • Stručno usavršavanje:stalno praćenje stručne literature i periodike, upoznavanje s dostignućima i inovacijama drugih predškolskih ustanova, pružanje stručne pomoći u izradi stručne literature i upute za individualno stručno usavršavanje , održavanje i organiziranje predavanja i diskusija sa stručnjacima raznih profila, sudjelovanje i samostalno provođenje internih oblika stručnog usavršavanja odgojno – obrazovnih djelatnika.
 • Knjižničarsko – informacijska djelatnost: vođenje pedagoške knjižnice i stalna dopuna pedagoške literature
 • Ostali poslovi i zadaci: organizacija studentske prakse, suradnja, suradnja s ostalim djelatnicima u Vrtiću radi osiguranja optimalnih uvjeta za odgoj i obrazovanje djece.
 • Vrši i druge poslove u okviru svojih radnih zadataka po nalogu ravnatelja.

ODGOVORNOST:

 • Odgovara za realizaciju Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada, odgovara za didaktička sredstva, biblioteku Vrtića, audio i video opremu, za cjelokupan estetski i pedagoški izgled Vrtića.

1. 2. MEDICINSKA SESTRA – VŠS – GLAVNA MEDICINSKA SESTRA

 • Organizacija higijenskih uvjeta: nadzor higijenskog stanja i održavanje čistoće u prostoru u kojem borave djeca i vanjskih površina, kontrola pravilnog čišćenja i održavanja svih prostorija, opreme, igračaka, sudjelovanje u nadzoru mikroklimatskih uvjeta boravka djece, kontrola opće i posebne higijene djece i djelatnika higijenske uporabe posuđa, ručnika, maramica, kontrola nošenja zaštitne odjeće i obuće djelatnika, briga o dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji, provođenje higijensko – epidemioloških mjera: nadzor nad pravovremenim sanitarnim pregledima djelatnika, praćenje epidemiološke situacije i provođenje protuepidemioloških mjera, briga o triaži i izolaciji oboljele djece.
 • Praćenje prehrane, pripreme hrane i unapređenje: sudjelovanje u sastavljanju jelovnika, primjena normativa prehrane, provjera kvalitete i kvantitete pripremljene hrane, sudjelovanje u praćenju utjecaja prehrane na rast, razvoj i zdravlje djece, nadzor nad sanitarno – higijenskim uvjetima u prostorijama za pripremu hrane, procesa pripreme i distribuciju hrane, kontrola ispravnosti živežnih namirnica, praćenje i kontrola postupaka s posuđem i priborom za jelo, praćenje i kontrola higijene pri serviranju i konzumaciji, te praćenje neutrošenih količina jela, organizacija sanitarno – higijenskog nadzora, te poduzimanje mjera redovne kontrole uzoraka hrane, kontrola mikrobiološke ispravnosti gotove hrane i namirnica.
 • Rad na organizaciji i provođenju zdravstvene zaštite: otvaranje zdravstvenih kartona , organizacija i sudjelovanje pri sistematskim i kontrolnim pregledima, organizacija i sudjelovanje pri odlasku na zimovanje i ljetovanje, organizacija i vođenje antropometrijskih mjerenja djece, praćenje izostanaka djece i analize kretanja oboljele djece,briga o trijaži djece i izolaciji, pružanje prve pomoći, zbrinjavanja djeteta,praćenje i analiza povreda djece, provođenje mjera profilakse te mjera primarne prevencije, praćenje i nadzor djece koja imaju posebne potrebe u njezi, vođenju dokumentacije, briga o nabavi sanitetskog materijala, lijekova, sredstava za dezinfekciju, provođenje posebnih preventivnih aktivnosti, unapređivanje zdravstvene zaštite, provođenje zdravstvenog odgoja djece, roditelja i djelatnika, provođenje intervjua s roditeljima novoupisane djece.
 • Unapređenje njege, briga za tjelesni razvoj i zdravlje djece, briga o pravilnom odvijanju dnevnih aktivnosti, praćenje pravilne organizacije rada s djecom s obzirom na klimatske i stvarne uvjete, briga o osiguranju kontinuirane njege i odgoja.
 • Vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencije.
 • Planiranje, organizacija i koordinacija rada na provođenju zdravstvene zaštite: izrada i realizacija programa zdravstvene zaštite, sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada i Kurikuluma Vrtića, izrada Godišnjeg plana glavne medicinske sestre, suradnja s higijensko – epidemiološkom službom, sudjelovanje u organizaciji zimovanja i ljetovanja, sudjelovanje u organizaciji rada odgojno – obrazovnih djelatnika, sudjelovanje u planiranju i programiranju njege i zaštite u odgojnim skupinama, sudjelovanje pri prijemu djece, te formiranju odgojnih skupina, sudjelovanje pri stručnom usavršavanju djelatnika te provođenje individualnog stručnog usavršavanja glavne sestre, suradnja s različitim sudionicima u svezi provođenja zdravstvene zaštite u Vrtiću, organizacija stručnog usavršavanja djelatnika koji obavljaju tehničke poslove ( higijenski minimum ), vodi satnicu tehničkih djelatnika.

ODGOVORNOST:

 • Odgovara za kvalitetu i kvantitetu prehrane, te za mikrobiološku ispravnost, odgovara za higijenu kuhinje, kao i cijelog objekta vrtića i jaslica, odgovara za redovito provođenje sanitarnih pregleda djelatnika, odgovara za ispravnost rada u kuhinji i higijeni vanjskog prostora, za pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova predviđenih ovim opisom.

MEDICINSKA SESTRA U JASLICAMA – SSS

 • Obavlja prijem djece, priprema djecu za doručak, ručak, užinu, hrani djecu, organizira odgojni rad u skupini, odnosno cjelodnevni boravak djece, vodi brigu o zdravstvenom stanju i njezi djece, vrši dezinfekciju didaktičkog materijala, boravi kod djece za vrijeme popodnevnog odmora, pruža u slučaju potrebe prvu pomoć djetetu, individualno radi s djecom koja imaju posebne potrebe, vodi određenu pedagošku dokumentaciju, izrađuje didaktički materijal i pomagala, vodi određenu dnevnu pripremu, odnosno zabilješke i zapažanja, te izrađuje mjesečne i kvartalne planove rada, sudjeluje u radu Odgojiteljskog vijeća, obvezna je individualno i kolektivno stručno se usavršavati, sudjeluje u javnim svečanostima.

ODGOVORNOST:

 • Odgovara za sigurnost djece za vrijeme boravka u jaslicama.

1. 3. ODGAJATELJ

 • Pravovremeno planiranje i dokumentiranje odgojno – obrazovnog rada u dogovorenim vremenskim jedinicama, pravovremeno vrednovanje odgojno – obrazovnog rada u dogovorenim vremenskim jedinicama, vođenje dokumentacije o djeci, imenik, nazočnost djece, razlozi izostanaka, dokumentiranje ostvarivanja satnice, prikupljanje i izrada sredstava za rad, estetsko uređenje prostora, posebna briga za sadnice u prostorijama vrtića, dezinfekcija igračaka.
 • Suradnja s roditeljima: individualni razgovori, suradnja putem „kutića za roditelje“, roditeljski sastanci.
 • Neposredan rad s djecom: individualni rad s djecom i rad u manjim skupinama, svakodnevna trijaža zdravstvenog stanja djece, rad na zadovoljavanju potreba djece i poticanje razvojnih osobina i sposobnosti: fizioloških potreba pravodobno i stručno temeljenjih, za hranom, snom, kretanjem, pićem ( usavršavanje prirodnih oblika kretanja, povećanje otpornosti organizma na nepovoljne utjecaje ), psiholoških potreba ( sigurnost, samopouzdanje, samostalnost, odnos prema svijetu komunikacije ), poštivanje svih stručnih zahtjeva u organizaciji odgojno – obrazovnog procesa.
 • Sudjeluje u realizaciji zadataka kulturne i javne djelatnosti Vrtića s djecom i za djecu.
 • Stručno usavršavanje: ostvarivanje plana individualnog stručnog usavršavanja, ostvarivanje plana kolektivnog stručnog usavršavanja ( stručni aktivi, savjetovanja seminari, radne skupine ), individualna suradnja sa stručnim timom ( radni dogovori, analize, osvrti ), praćenje i korištenje stručne literature i periodike.
 • Prisustvovanje i rad u Odgojiteljskom vijeću, rad u stručnim organima.
 • Vrši i druge poslove u okviru svojih radnih zadataka po nalogu pedagoške službe i ravnatelja a u interesu cjelokupne organizacije rada u vrtiću.

ODGOVORNOST:

 • Odgovara za sigurnost povjerene djece, za kvalitetu i kvantitetu rada u okviru utvrđenog Plana i programa rada i Kurikuluma dječjeg vrtića, za inventar, igračke, didaktički materijal u svojoj skupini i ostala sredstva za koja je zadužen / a, za pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova predviđenih ovim opisom.

2. PRAVNI, ADMINISTRATIVNI I RAČUNOVODSTVENO – FINANCIJSKI POSLOVI
2. 1. TAJNIK

 • Pravni poslovi: kontinuirano praćenje i proučavanje zakona i ostalih propisa, izrada nacrta prijedloga, te prijedloga općih akata ( Statuta, Pravilnika, Poslovnika i sl. ), kao i nacrta prijedloga izmjena i dopuna svih općih akata, iniciranje i organiziranje procedure njihova donošenja, sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada, Kurikuluma dječjeg vrtića, te Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada, organizacije njihova usvajanja, po ovlaštenju ili punomoći ravnatelja zastupa Vrtić pred nadležnim organima ili sudskim organima, organizira i priprema materijale za provođenje postupka transformacije Vrtića, te vrši prijavu nastalih promjena u svim nadležnim institucijama, izrađuje tekstove ugovora, rješenja, odluka i ostalih pojedinačnih akata, organizira i priprema materijale za provođenje referenduma i ostalih akata osobnog izjašnjavanja u skladu sa zakonom, obavlja stručne poslove za Komisiju za prijem djece.
 • Kadrovski poslovi i poslovi radnog odnosa: objava natječaja i oglašavanje slobodnih radnih mjesta, u vezi s tim kontinuirana suradnja sa Zavodom za zapošljavanje, vođenje matične knjige zaposlenih djelatnika, prijave i odjave djelatnika, zaprimanje molbi i ostale dokumentacije na oglašena ili natječajem objavljena slobodna radna mjesta, priprema dokumentacije i vođenje poslova oko prijema djelatnika u radni odnos, te odjave djelatnika prilikom odlaska iz radne organizacije ( mirovina – prijevremena, starosna, invalidska itd. ), izdavanje odgovarajućih odluka i rješenja, uvođenje podataka u evidencije radnika, vođenje pesonalnih dosjea djelatnika, te obavljanje poslova oko provođenja natječaja za izbor ravnatelja. Sudjeluje u izradi Plana korištenja godišnjih odmora djelatnika, evidencije nazočnosti svih djelatnika, izdaje potvrde u svezi s radom i radnim odnosima, odlukama organa upravljanja.
 • Poslovi organa upravljanja i opći poslovi: organizacija i priprema materijala za provođenje izbora organa upravljanja i komisija u skladu sa zakonom. Inicira i u dogovoru s ravnateljem i predsjednikom Upravnog vijeća, organizira sjednice Upravnog vijeća i drugih organa, priprema materijale za sjednice Upravnog vijeća, komisija i radnih skupina, vodi zapisnik i pruža stručnu pomoć svim organima vrtića, sudjeluje u izradi i izrađuje statistička i druga slična izvješća za vanjske organe ( osim pedagoških i financijskih ), prima stranke i pruža im stručnu pomoć u svezi ostvarivanja prava u okviru djelatnosti Vrtića, priprema materijale za nadzor inspekcijskih organa i o tome izvještava Upravno vijeće, obavlja konzultacije i organizira realizaciju s ravnateljem dogovorenih aktivnosti u svezi poslovanja Vrtića i o tome izvještava ravnatelja, surađuje s nadležnim organima za obrazovanje ( Ministarstvo prosvjete i sporta, Gradski i Županijski uredi i sl. ), vodi poslove oko osiguranja, te surađuje s Osiguravajućim zavodom, u suradnji s domarom dogovara i organizira popravke, zaprima i raspoređuje poštu, organizira nabavu uredskog materijala, organizira umnožavanje materijala, obavlja prijepis, vodi poslove i rukuje planovima obrane.
 • Stručno usavršavanje: proučavanje stručne literature, stručnih publikacija i časopisa, prisustvuje savjetovanjima i seminarima, konzultacijama i stručnim aktivima za tajnike.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

ODGOVORNOST:

 • Odgovara za pravovremeno obavljanje pravnih i kadrovskih poslova, ažurnost općih akata, kontinuirano i pravovremeno obavljanje svih poslova predviđenih ovim opisom.

2. 2. VODITELJ RAČUNOVODSTVA

 • Knjiženje zaduženja i evidencija uplata roditelja, vođenje knjige putnih računa i izdavanje istih, vođenje blagajničkog dnevnika redovne blagajne, gotovinsko poslovanje – uplate i isplate preko blagajne, vodi evidenciju sitnog inventara, osnovnih sredstava, vrši godišnji obračun amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava, pomaže pri godišnjem popisu OS i SI članovima Komisije.
 • Kontiranje i knjiženje zaključnih knjiženja po obračunskim razdobljima, vođenje knjige ulaznih računa, plaćanje računa dobavljačima putem virmanskog naloga.
 • Izrada financijskog plana i plana investicija i rebalansa planova, izrada Izvješća o financijsko – materijalnom poslovanju po obračunskim razdobljima, izrada polugodišnjih financijskih izvješća i godišnjih financijskih obračuna.
 • Pružanje stručne pomoći prilikom izrade inventurnih elaborata s obračunom amortizacije osnovnih sredstava i otpisom sitnog inventara, pružanje stručne pomoći, izrada faktura kupcima – korisnicima usluga, izrada statističkih i drugih izvještaja koji spadaju u domenu računovodstva i financija, usklađivanja obveza i potraživanja prema zakonskim odredbama.
 • Ostvarivanje poslovnih kontakata sa ZAP, fondovima i ostalim organima, prisustvovanje stručnim savjetovanjima s područja financija i računovodstva, praćenje izmjena i dopuna zakonskih i drugih propisa s područja financija i računovodstva.
 • Obračunava plaće djelatnika, doprinose, poreze i knjiži iste, obračun naknade plaća za vrijeme bolovanja i refundacija naknade plaće od Fonda zdravstva, vojnih vlasti i dr., podizanje i isplata plaće, vođenje kartica plaća i potrošačkih kredita, izdavanje potvrda djelatnicima s osnova osobnih primanja, vođenje poreznih kartica, izrada ID obrazaca, te obavlja ostale poslove po nalogu ravnatelja.

ODGOVORNOST:

 • Odgovara za zakonito i pravovremeno poslovanje računovodstva, odgovara za dokumentaciju računovodstva i za rukovanje i održavanje povremenih tehničkih pomagala rada, odgovara za novac u blagajni i vrijednosne papire, za pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova predviđenih ovim opisom.

3. POMOĆNO – TEHNIČKI POSLOVI
3. 1. GLAVNA KUHARICA

 • Poslovi organizacije rada u kuhinji, organizira i prati rad u kuhinji, svakodnevno naručuje, prima i provjerava kakvoću i količinu živežnih namirnica, određuje i raspoređuje količinski namirnice prema jelovniku i broju djece, sudjeluje u sastavljanju jelovnika, odgovara za utrošak pojedinih namirnica, utvrđenom normativu, kalorijskoj vrijednosti obroka u odnosu na životnu dob djece, pazi na održavanje higijene u kuhinji, priručnom skladištu i posuđu za distribuciju hrane, vodi brigu o pravovremenoj nabavci dotrajalog ili uništenog posuđa i inventara, obavlja mjesečnu inventuru posuđa, pribora i živežnih namirnica.
 • Poslovi pripremanja hrane: sudjeluje u svim glavnim fazama pri kuhanju, nadzire i stručno pomaže drugim djelatnicima u kuhinji, nadzire raspored hrane po odgojnim skupinama.
 • Ostali poslovi: kontinuirano brine i nadzire korištenje mjera zaštite na radu i kontrolira utrošak sredstava za pranje i čišćenje, te utrošak radnog vremena djelatnika u kuhinji. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i tajnika.

ODGOVORNOST:

 • Odgovara za organizaciju rada u kuhinji, za kvalitetu i kvantitetu hrane, za mikrobiološku ispravnost hrane, za pravovremeno serviranje obroka, za higijenu kuhinje, inventara i živežnih namirnica, za provođenje mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite, za inventar kuhinje, za racionalno i ekonomično korištenje namirnica i gotove hrane.

3. 2. POMOĆNA KUHARICA – SERVIRKA

 • Pomoćni poslovi u pripremi hrane: pere i dezinficira pribor za jelo i cjelokupni prostor kuhinje, prema danim uputama obavlja sve pomoćne poslove u preuzimanju, čišćenju i preuzimanju namirnica za kuhanje, obavlja prema danim uputama pomoćne poslove vezane uz kuhanje i dovršavanje jela, obavlja pomoćne poslove serviranja jela, pomaže pri raspoređivanju obroka i distribuciji hrane u odgojne skupine, odlaže sav otpad u za to predviđen prostor, obavlja i druge pomoćne poslove po nalogu glavne kuharice.

ODGOVORNOST:

 • Odgovara za pravovremeno i uredno obavljanje pomoćnih poslova u kuhinji i kuhinjski inventar.

3. 3. DOMAR – EKONOM ( VOZAČ )

 • Poslovi domara: održava u ispravnom stanju cjelokupni inventar ( zgrade, osnovna sredstva, didaktički materijal, sitni inventar ), kontrolira i popravlja sanitarno – higijenske uređaje, nabavlja pribor i materijal za održavanje zgrada i inventara te ga racionalno koristi, obavlja sitne popravke inventara, popravlja, održava i boji sprave, održava vanjske zelene površine i igrališta, te ograde, vrši zamjenu pijeska u pješčanicima, redovito vrši kontrolu ispravnosti i popravaka opreme na igralištu, održava čistoću prilaza objektima u zimskim mjesecima, naručuje servis za veće popravke, brine o popravcima aparata i vodi evidencije o njihovoj ispravnosti.
 • Poslovi ekonoma: vrši narudžbu živežnih namirnica, potrošnog materijala, kontrolira količinu i kvalitetu robe kod preuzimanja, vodi brigu o pravilnom uskladištenju robe, izdaje dnevno potrebne živežne namirnice, izdaje potrošni materijal, sredstva za čišćenje i pranje, papirnatu konfekciju.
 • Poslovi loženja: svakodnevno nadzire funkcioniranje postrojenja i instalacija centralnog grijanja, održava optimalnu temperaturu u objektu, vrši održavanje uređaja za loženje u svim objektima, redovno čišćenje instalacija centralnog grijanja, nabavlja potrebni materijal, održava čistoću postrojenja i kotlovnice.
 • Ostali poslovi: vodi skladišnu dokumentaciju ( primitke, izdatnice, skladišne kartice, obavlja dostavu i donošenje pošte, po potrebi obavlja prijevoz određene robe, odnosno namirnica, te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

ODGOVORNOST:

 • Odgovara za ispravno održavanje objekta, inventara, instalacija, prilaza objektima, vanjskih prostora, z sanitarnu i higijensku ispravnost živežnih namirnica, higijenu skladišnog prostora te ažurno vođenje skladišne dokumentacije, ogovara za provođenje mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite.

3. 4. ŠVELJA – PRALJA

 • Poslovi šivanja: Kroji, šiva posteljinu, zavjese, pregače, marame, stoljnjake, prema krojevima po potrebi šiva razne rekvizite i druga pomagala za rad u odgojnim skupinama, krpa rublje ( posteljinu, zavjese, radnu odjeću, kutić lutaka i dr. ), nabavlja po potrebi materijal za šivanje, pomaže u pripremanju svečanosti i priredbi, održava čistoću radnog prostora i hola – blagovaonice, vodi evidenciju nabave i utroška tkanine i ostalog materijala kojeg koristi u radu, obavlja poslove vezane uz rad u praonici i peglaonici rublja ( sakupljanje prljavog rublja, pranje, glačanje, dostava čistog rublja u odgojne skupine i kuhinju), redovito presvlači dječju posteljinu, u slučaju potrebe vrši distribuciju hrane u odgojne skupine. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i tajnika.

ODGOVORNOST:

 • Odgovara za pravovremeno, racionalno i stručno obavljanje poslova, odgovara za stroj za šivanje, perilicu, sušilicu, stroj za peglanje, te ekonomično korištenje sredstava za pranje i čišćenje.

3. 5. SPREMAČICA

 • Poslovi čišćenja i pranje: svakodnevno obavlja poslove čišćenja, higijene prostora u kojima borave djeca, po pozivu pomažu odgajatelju kod izvanrednih okolnosti ( povraćanje djece i sl.), održava čistoću hodnika, ostalih prostora u objektima, čišćenje i premazivanje zaštitnim sredstvima pokućstva, pranje i dezinfekcija sanitarnih čvorova, svakodnevno čišćenje tepiha i prostirača, okoliša objekata ( ulaz, stepenište, terase, okopavanje cvijeća ), čišćenje vrta, prozora, lustera, postavljanje zavjesa, svakodnevno postavljanje i raspremanje ležaljki, zaključavanje vrtića i jaslica, čišćenje snijega na prilazim u vrtić i na ulazu u vrtić ( zajedno s domarom ), brine o čistoći i urednosti prostora uprave Vrtića, vodi brigu o opskrbljenosti WC papirom, ručnicima, sapunom u sanitarnim prostorima odgojnih skupina i odgojno – zdravstvenih i ostalih djelatnika, po potrebi donosi poštu, priprema salu – hol za roditeljske sastanke, svečanosti i nakon toga posprema. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja i tajnika.

ODGOVORNOST:

 • Odgovara za pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova ovim opisom, za pravovremeno uočavanje šteta, kvarova i obavještavanje odgovorne osobe, za zatvaranje svih ulaznih vrata i prozora, da su rasvjetna mjesta i druga tijela vezana za elektro ili plinsku mrežu pogašena i isključena, za osnovna sredstva, igračke i didaktička sredstva u prostorijama u kojima radi, za red, čistoću i prozračivanje svih prostorija.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Djelatnici u radnom odnosu na neodređeno vrijeme koji ne ispunjavaju ovim Pravilnikom propisane uvjete stupnja ili vrste stručne spreme za obavljanje poslova radnih mjesta na kojima su zatečeni danom stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavljaju s obavljanjem tih poslova, ako zakonom nije drugačije određeno.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, ur. broj: 2189 – 41 / 02 – 43 – 1 – 98 od 08.09.1998. godine.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Vrtića.

SLATINA, RUJAN 2013. GODINE

UR. BROJ: PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DANIJELA FABRIC FABIJANAC