Statut Dječjeg vrtića Zeko

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), nakon dobivene prethodne suglasnosti Gradskog vijeća grada Slatine (KLASA: 013-03/18-01/4, UR.BROJ: 2189/02-03-01/01-18-2, od dana 21.12.2018. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zeko na 28. sjednici održanoj dana 15.01.2019. godine, donijelo je:

STATUT

DJEČJEG VRTIĆA ZEKO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje ustrojstvo Dječjeg vrtića Zeko, Trg Zbora Narodne Garde 1 (u daljnjem tekstu: Vrtić), status, naziv i sjedište Vrtića, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, djelatnost Vrtića, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Vrtića, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela u upravljanju Vrtićem, djelokrug i način rada stručnih tijela, način donošenja općih akata, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Vrtića.

Članak 2.

Vrtić je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Članak 3.

Osnivač Vrtića je Grad Slatina (u daljnjem tekstu: Osnivač).

Prava i dužnosti osnivača Grad Slatina je stekao na temelju Rješenja Ministarstva kulture i prosvjete (KLASA: 023-03/94-01/82, URBROJ: 532-02-6/4-94-01, od dana 22. veljače 1994. godine), te u skladu s člankom 78. stavkom 3. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.).

Članak 4.

Vrtić je pravni slijednik društvene pravne osobe predškolske organizacije Dječji vrtić Zeko koju je osnovala Općina Slatina svojom Odlukom broj: 1454/1-74, od dana 11. ožujka 1974. godine.

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 5.

Vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dječji vrtić Zeko.

Sjedište Vrtića je u Slatini, Trg Zbora Narodne Garde 1.

Vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar.

Vrtić je upisan i u evidenciju ustanova koju vodi ministarstvo nadležno za obrazovanje.

Članak 6.

Vrtić može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom Osnivača.

Članak 7.

Naziv Vrtića mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na objektima u kojim obavlja svoju djelatnost.

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 8.

Vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad te poslovanje Vrtića, predstavlja i zastupa Vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića sukladno zakonu i ovom Statutu.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Vrtića.

Ravnatelj vodi stručni rad Vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.

Ravnatelj Vrtića ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar, osim:

– nastupati kao druga ugovorna strana i sa Vrtićem zaključivati ugovore, u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun druge osobe ili u ime i za račun drugih osoba,

– zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 20.000,00 kuna.

Za zaključivanje ugovora navedenih u stavku 5. alineji 1. ovoga članka, ravnatelju je potrebna suglasnost Upravnog vijeća.

Za iznose veće od iznosa navedenog u stavku 5. alineji 2. ovoga članka, ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovor ako je prethodno odluku o tome donijelo Upravno vijeće.

Članak 9.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Vrtić u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 10.

U radu i poslovanju Vrtić koristi:

1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan natpis: Dječji vrtić Zeko, Slatina.

2. Pečat četvrtastog oblika, širine 15 mm i dužine 55 mm, na kojem je upisan pun naziv i sjedište Vrtića.

3. Prijemni pečat, širine 40 mm i dužine 70 mm, koji sadrži naziv i sjedište Vrtića.

Svaki pečat ima svoj broj.

Ravnatelj odlučuje o broju pečata i štambilja.

Članak 11.

Pečatom iz članka 10. stavka 1. točke 1. ovog Statuta, ovjeravaju se javne isprave koje Vrtić izdaje i akti koje Vrtić donosi u okviru javnih ovlasti.

Pečat iz članka 10. stavka 1. točke 2. ovog Statuta, upotrebljava se za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje Vrtića.

Način upotrebe i čuvanje pečata i štambilja svojim aktom uređuje ravnatelj Vrtića.

IV. IMOVINA VRTIĆA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE

Članak 12.

Imovinu Vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva.

Imovinom raspolaže Vrtić pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

Imovinu Vrtića čine sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.

Članak 13.

Ako Vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvaruje dobit, dužan je upotrebljavati tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno aktu Osnivača i ovom Statutu.

O raspodjeli dobiti Vrtića može odlučivati i Osnivač sukladno zakonu i odluci Osnivača o obavljanju osnivačkih prava.

Članak 14.

Za obveze u pravnom prometu Vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač Vrtića solidarno i neograničeno odgovara za obaveze Vrtića.

Članak 15.

Vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača:

 • promijeniti djelatnost,

 • osnovati drugu pravnu osobu,

 • udružiti se u zajednicu ustanova,

 • dugoročno se zadužiti,

 • davati jamstva za kreditno zaduživanje,

– steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu,

 • steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu pojedinačna vrijednost koje prelazi 100.000,00 kn,

 • izdavati mjenice i druga sredstva plaćanja vrijednost koja prelaze 100.000,00 kn,

 • odlučivati o načinu raspolaganja dobiti i pokriću gubitaka Vrtića,

 • mijenjati namjenu objekata i prostora Vrtića.

V. DJELATNOST VRTIĆA

Članak 16.

Djelatnost Vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po određenom programu.

U okviru svoje djelatnosti Vrtić organizira i provodi:

– redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

– programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

– programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi,

– programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina,

– programe predškole,

– programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja,

– druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Programe iz stavka 2. ovog članka Vrtić provodi uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Članak 17.

Vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu.

Kao javne ovlasti Vrtić obavlja sljedeće poslove:

– upis djece u Vrtić i ispis djece iz Vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,

– izdavanje potvrda i mišljenja,

– upisivanje podataka o Vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

Kada Vrtić u vezi s poslovima iz stavka 2. ovoga članka ili drugim poslovima koje obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Članak 18.

Vrtić može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost Osnivača.

Članak 19.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te kurikuluma Vrtića.

Kurikulum Vrtića donosi Upravno vijeće Vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

Članak 20.

Vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za svaku pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.

Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće Vrtića, najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, programe zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi kao i druge programe koje Vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

Vrtić je dužan Osnivaču dostaviti Godišnji plan i program rada te izvješća o njegovu ostvarivanju.

Članak 21.

Vrtić je dužan provoditi upis djece prema planu upisa koji donosi Upravno vijeće Vrtića uz suglasnost Osnivača, a u skladu s aktom Osnivača o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu i objavi obavijesti o upisu za svaku pedagošku godinu, te Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Vrtića.

Ispis djece provodi se u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga.

Članak 22.

Vrtić je dužan ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te drugu evidenciju u skladu sa zakonom.

VI. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA VRTIĆA

Članak 23.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja.

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja djece, zadovoljavanja njihovih potreba i interesa te rad Vrtića kao javne službe.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, radna mjesta i rad Vrtića kao javne službe.

Članak 24.

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića osigurava se ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja usklađenim obavljanjem odgojno-obrazovnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova.

Članak 25.

U Vrtiću se ustrojava i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine cjelodnevnog i poludnevnog boravka, a prema potrebi mogu se uvesti i kraći dnevni boravci, te višednevni boravci djece.

Programi iz stavka 1. ovog članka ustrojavaju se i provode sukladno propisanom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 26.

U Vrtiću se rad s djecom rane i predškolske dobi ustrojava u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.

Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u pojedinim odgojnim skupinama te normativi neposrednog rada odgojitelja u skupini, određuju se sukladno odlukama ministra nadležnog za obrazovanje i propisanom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 27.

Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece te programi socijalne skrbi ostvaruju se u Vrtiću sukladno odlukama nadležnih ministara.

Na programe iz stavka 1. ovog članka suglasnost daje ministar nadležan za obrazovanje.

Članak 28.

Odgojno-obrazovni poslovi ostvaruju se u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini Vrtića, radi zadovoljavanja potreba i interesa djece, te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta u dopunjavanju obiteljskog odgoja u suradnji s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.

Članak 29.

Administrativno-tehnički poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Vrtića i njegova poslovanja kao javne službe, vođenja propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Vrtića, obavljanja računovodstveno-financijskih i drugih administrativno-stručnih poslova potrebnih za rad i poslovanje Vrtića i ostvarivanje prava i obveza radnika Vrtića.

Članak 30.

Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje plana i programa, te drugi potrebiti uvjeti za rad i poslovanje Vrtića prema propisanim standardima predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 31.

Tjedno radno vrijeme Vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba, u pravilu u pet radnih dana. Rad subotom organizira se prema potrebama korisnika, a u skladu s odlukom Osnivača.

Radno vrijeme Vrtića za djecu koja ostvaruju programe predškolskog odgoja određuje se sukladno vrsti, sadržaju i trajanju programa.

Vrtić radnim danom prima stranke u pravilu od 7,00 do 15,00 sati. Uredovno vrijeme može se preraspodijeliti prema potrebama korisnika u okviru 40-satnog radnog tjedna.

Dnevni odmor radnika Vrtića organizira se tako da se osigura kontinuirano ostvarivanje programa, nadzor nad djecom i kontakt sa strankama.

Članak 32.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor, uredovno vrijeme za rad sa strankama, roditeljima odnosno skrbnicima djece te drugim građanima, utvrđuje se Godišnjim planom i programom rada u skladu s odlukama Osnivača i općim aktima Vrtića.

Vrtić je dužan putem mrežnih stranica Vrtića, na oglasnoj ploči Vrtića i na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu i uredovnom vremenu za rad s građanima, roditeljima odnosno skrbnicima djece te drugim strankama.

VII. UPRAVLJANJE VRTIĆEM

Članak 33.

Vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima sedam članova:

– četiri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz redova javnih djelatnika,

– jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,

– dva člana Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.

Mandat Članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Članak 34.

Članove Upravnog vijeća – predstavnike Osnivača imenuje Osnivač na način propisan svojim općim aktom.

Članak 35.

Člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja djece korisnika usluga Vrtića biraju roditelji na sastanku koji u tu svrhu saziva predsjednik Upravnog vijeća, a o vremenu i mjestu sastanka obavještava se Osnivač koji može poslati predstavnika na prisustvo.

Poziv za sastanak mora biti javan i objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića.

Svaki roditelj može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća.

Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku.

Za člana Upravnog vijeća izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih roditelja.

Izbori su pravovaljani ako je sastanku nazočno najmanje 10% roditelja od ukupnog broja roditelja korisnika Vrtića.

Zapisnik o provedenom izboru člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja djece korisnika usluga Vrtića dostavlja se Upravnom vijeću te Osnivaču.

Članak 36.

Odgojitelji i stručni suradnici biraju dva člana Upravnog vijeća na sjednici Odgojiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.

Za provedbu izbora na sjednici mora biti nazočan natpolovični broj članova Odgojiteljskog vijeća.

Svaki član Odgojiteljskog vijeća može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća.

Glasovanje radi utvrđivanja liste kandidata obavlja se javno, dizanjem ruku.

Kao kandidat za člana Upravnog vijeća, utvrđen je svaki odgojitelj ili stručni suradnik za kojeg se izjasni natpolovična većina nazočnih članova Odgojiteljskog vijeća.

Na temelju rezultata glasovanja utvrđuje se lista kandidata za Upravno vijeće, u koju se kandidati unose abecednim redom.

Članak 37.

Za provedbu izbora Odgojiteljsko vijeće osniva Izbornu komisiju koja ima predsjednika i dva člana.

Izborna komisija:

– potvrđuje listu kandidata,

– izrađuje glasački listić koji obavezno sadrži naznaku da se vrši izbor članova Upravnog vijeća, broj članova koji se bira, te imena i prezimena kandidata prema utvrđenoj listi,

– izrađuje popis članova Odgojiteljskog vijeća koji imaju pravo glasovati,

– osigurava tajnost i zakonitost glasovanja,

– utvrđuje rezultate glasovanja i podnosi izvješće Odgojiteljskom vijeću.

Članak 38.

Za članove Upravnog vijeća izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Ako dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te kandidate.

Izbori su pravovaljani ako je glasovanju pristupio natpolovični broj članova Odgojiteljskog vijeća.

Članak 39.

O rezultatima glasovanja Izborna komisija podnosi izvješće Odgojiteljskom vijeću, uz priloženi zapisnik i kompletan izborni materijal.

Odgojiteljsko vijeće objavljuje rezultate izbora na sjednici i na oglasnoj ploči Vrtića, a izabranom članu izdaje potvrdu o izboru.

Članak 40.

Nakon imenovanja odnosno izbora većine članova Upravnog vijeća Vrtića, saziva se prva (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća.

Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva ravnatelj Vrtića.

Na prvoj sjednici verificiraju se mandati imenovanih odnosno izabranih članova Upravnog vijeća.

Na prvoj sjednici Upravnog vijeća bira se predsjednik Upravnog vijeća.

Članak 41.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi javnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik Upravnog vijeća može se birati i tajnim glasovanjem o čemu, na prijedlog člana Upravnog vijeća, odlučuje Upravno vijeće natpolovičnom većinom glasova.

Članak 42.

Predsjednik Upravnog vijeća saziva i vodi sjednice vijeća.

U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog vijeća, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Upravnog vijeća.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnog vijeća i na pismeni zahtjev ravnatelja ili jedne trećine članova vijeća.

Članak 43.

Upravno vijeće obavlja slijedeće poslove:

1. uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Slatine:

– donosi Statut,

– odlučuje o promjeni djelatnosti Vrtića,

– odlučuje o osnivanju druge pravne osobe,

– odlučuje o udruživanju u zajednicu ustanova,

– odlučuje o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanje,

– odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina pojedinačna vrijednost kojih prelazi 1.000.000,00 kuna,

2. uz suglasnost Gradonačelnika Grada Slatine:

– donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića,

– odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina pojedinačna vrijednost kojih ne prelazi 1.000.000,00 kuna,

– odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje prelazi 100.000,00 kuna,

– odlučuje o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja vrijednost kojih prelazi 100.000,00 kuna,

– odlučuje o načinu raspolaganja dobiti Vrtića,

– odlučuje o pokriću gubitka Vrtića,

– odlučuje o promjeni namjene objekata i prostora Vrtića,

3. uz suglasnost odnosno mišljenje nadležnog upravnog tijela Grada Slatine:

donosi plan upisa djece za pedagošku godinu,

– odlučuje o davanju u zakup prostora i opreme Vrtića,

4. predlaže Gradskom vijeću Grada Slatine:

– promjene naziva i sjedišta Vrtića,

– statusne promjene Vrtića,

5. predlaže gradonačelniku Grada Slatine:

– imenovanje i razrješenje ravnatelja Vrtića,

6. donosi odluke i obavlja sljedeće poslove:

– donosi druge opće akte utvrđene zakonom i statutom Vrtića,

– donosi Kurikulum Vrtića, te nadzire njegovo provođenje,

– donosi godišnji plan i program rada Vrtića, te nadzire njegovo provođenje,

– donosi financijski plan,

– donosi odluku o objavi natječaja i odlučuje o zasnivanju radnog odnosa radnika, osim o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do 60 dana kad obavljanje poslova ne trpi odgodu,

– odlučuje o prestanku radnog odnosa radnika,

– odlučuje o pojedinačnim pravima radnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano,

– odlučuje na prijedlog ravnatelja o mogućnosti plaćanja sistematskog liječničkog pregleda radnicima Vrtića koji nije obvezan sukladno zakonu,

– odlučuje o žalbama roditelja odnosno skrbnika djece,

odlučuje o investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna,

– odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine Vrtića čija je pojedinačna vrijednost u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna,

– razmatra predstavke i prijedloge građana od interesa za rad Vrtića,

– razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada u Vrtiću,

– odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu Vrtića i podnosi izvješća o radu Vrtića nadležnom upravnom tijelu Grada Slatine

– predlaže ravnatelju mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Vrtića, te osnovne smjernice za rad i poslovanje Vrtića.

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i drugim općim aktima Vrtića.

Članak 44.

Upravno vijeće odluke iz svoje nadležnosti donosi na sjednicama.

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna najmanje polovica članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova Upravnog vijeća.

Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

Članak 45.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje, bez prava glasanja i odlučivanja, ravnatelj Vrtića.

Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovu predsjednik vijeća i ravnatelj Vrtića ili se pozovu zaključkom Upravnog vijeća, a na svakoj sjednici može biti prisutan opunomoćeni predstavnik Osnivača koji svoje prisustvo ne mora najaviti.

Članak 46.

Članu Upravnog vijeća prestaje dužnost ako:

– sam zatraži razrješenje,

– ne ispunjava dužnosti člana odnosno predsjednika,

– ako poslove člana Upravnog vijeća ne obavlja ili ih ne obavlja u skladu sa zakonom ili drugim propisom, aktom o osnivanju, ovim Statutom ili općim aktima Vrtića,

– ako je pravomoćnom sudskom odlukom lišen poslovne sposobnosti ili roditeljske skrbi, odnosno ako su mu izrečene druge mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta,

– ako svojim radom i ponašanjem nanosi štetu Vrtiću,

– izgubi pravo na obavljanje dužnosti.

Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća pokreće Upravno vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo.

Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo člana Upravnog vijeća.

U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća, novi član imenuje se u roku od 30 dana, na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu članu Upravnog vijeća koji je razriješen.

Članak 47.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se određuje poslovnikom, koji se usvaja na konstituirajućoj sjednici Upravnog vijeća.

VIII. RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA

Članak 48.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.

Ravnatelj:

– organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića,

– predstavlja i zastupa Vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića i odgovara za zakonitost rada Vrtića,

– predlaže Upravnom vijeću donošenje Statuta i drugih općih akata Vrtića,

– predlaže Kurikulum Vrtića,

– predlaže Godišnji plan i program rada Vrtića,

– provodi odluke Upravnog vijeća,

– brine se za provođenje odluka Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela Vrtića,

– donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Vrtića iz svog djelokruga,

– donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa radnika na određeno vrijeme do 60 dana, kad obavljanje poslova ne trpi odgodu ili kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana,

– potpisuje ugovore o radu i druge akte Vrtića,

– podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Vrtića,

– organizira rad i obavlja raspored radnika, izdaje radne naloge i izdaje godišnja zaduženja radnika,

– osniva stručne skupine kao pomoćna tijela vrtića,

– predlaže Upravnom vijeću upućivanje radnika na liječnički pregled,

– predlaže napredovanje odgojno-obrazovnih radnika,

– odobrava službena putovanja i druga izbivanja s rada radnika Vrtića

– osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Vrtića,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima Vrtića.

Članak 49.

Ravnatelja Vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz reda članova Odgojiteljskog vijeća koju za to odredi Upravno vijeće na prijedlog Ravnatelja vrtića.

Upravno vijeće će za osobu koja zamjenjuje ravnatelja odrediti člana iz redova Odgojiteljskog vijeća koji nije član Upravnog vijeća, uz prethodnu suglasnost te osobe.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

Upravno vijeće može u svakom trenutku odrediti drugu osobu da zamjenjuje ravnatelja.

Članak 50.

Za ravnatelja Vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem.

Na temelju odluke Osnivača o imenovanju ravnatelja, ugovor o radu s ravnateljem sklapa Upravno vijeće.

Članak 51.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Vrtića u skladu sa zakonom i Statutom.

Natječaj za ravnatelja traje 15 dana od dana objave, a objavljuje se u javnom glasilu.

U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.

Kandidati se obavještavaju o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 52.

Po isteku roka za podnošenje prijava, Upravno vijeće otvara i razmatra sve pristigle prijave s priloženom dokumentacijom, utvrđuje jesu li prijave potpune i dostavljene u roku te ispunjavaju li kandidati sve propisane uvjete.

Nakon uvida u pristiglu natječajnu dokumentaciju i obavljenog pojedinačnog intervju sa kandidatima koji su udovoljili zakonom propisane uvjete, Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga Osnivaču zajedno s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 53.

Upravno vijeće dostavlja svim prijavljenim kandidatima obavijest o izboru s poukom o pravu pregleda natječajnog materijala i pravu na sudsku zaštitu.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može tužbom pobijati odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru.

Članak 54.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj se ponavlja.

Do imenovanja ravnatelja, na temelju ponovljenog natječaja, imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, iz redova Odgojiteljskog vijeća Vrtića, najdulje na vrijeme od godinu dana uz njegovu prethodnu suglasnost.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja Vrtića.

Članak 55.

Ravnatelj Vrtića može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan:

– ako ravnatelj sam zatraži razrješenje,

– ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi, dovode do prestanka ugovora o radu,

– ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općima aktima ustanove te neosnovano ne izvršava odluke organa ustanove ili postupa protivno njima,

– ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči ustanovi veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti ustanove.

Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

U slučaju razrješenja ravnatelja, imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja Vrtića.

Članak 56.

Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za razrješenje ravnatelja i prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i dostavlja ih Osnivaču.

U slučaju razrješenja ravnatelja i imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja, Upravno vijeće Vrtića dužno je raspisati natječaj za izbor ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 57.

Protiv odluke o razrješenju, ravnatelj ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom.

Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od primitka odluke o razrješenju.

IX. STRUČNA TIJELA VRTIĆA

Članak 58.

Odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja u Vrtiću čine Odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju Vrtića, Statutom i općim aktima Vrtića.

Članak 59.

Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti.

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama.

Sjednica Odgojiteljskog vijeća može se održati ako je nazočna natpolovična većina članova vijeća.

Na sjednici Odgojiteljskog vijeća odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Odgojiteljskog vijeća.

Sjednice Odgojiteljskog vijeća obvezne su za sve odgojitelje, stručne suradnike i zdravstvene radnike.

Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje četiri puta tijekom pedagoške godine.

Na sjednicama se vodi zapisnik kojeg potpisuju predsjedavajući i zapisničar kojeg određuje Odgojiteljsko vijeće na početku sjednice.

X. RODITELJI ODNOSNO SKRBNICI DJECE

Članak 60.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja Vrtić surađuje s roditeljima, odnosno skrbnicima djece korisnika usluga.

Suradnja Vrtića s roditeljima odnosno skrbnicima djece ostvaruje se putem individualnih razgovora, sastanaka skupine roditelja najmanje dva puta godišnje.

Članak 61.

Roditelji odnosno skrbnici djece dužni su pratiti rad i napredovanje djece, odazvati se pozivima Vrtića i s njim surađivati.

Članak 62.

Ostvarivanje prava i obveza roditelja ili skrbnika djece, te suradnja između roditelja ili skrbnika i Dječjeg vrtića pobliže se uređuje ugovorom sklopljenim između Dječjeg vrtića i roditelja odnosno skrbnika djece, kao i drugim odgovarajućim aktima.

XI. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 63.

Financijsko poslovanje Vrtića obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 64.

Vrtić ostvaruje prihode iz sredstava Osnivača, prodajom usluga na tržištu, kao i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Vrtić naplaćuje usluge od roditelja odnosno skrbnika za djecu koja pohađaju Vrtić sukladno mjerilima koje utvrđuje Osnivač.

Članak 65.

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 66.

Za svaku godinu donosi se financijski plan Vrtića te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, sukladno zakonu i uputama Osnivača.

Članak 67.

Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Vrtića.

Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju potpisuje ravnatelj, a supotpisnik je voditelj računovodstva.

XII. OPĆI AKTI VRTIĆA

Članak 68.

Vrtić ima slijedeće opće akte:

 1. Statut,

 2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića,

 3. Pravilnik o radu,

 4. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka,

 5. Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga,

 6. Pravilnik o zaštiti od požara,

 7. Pravilnik o zaštiti na radu,

 8. Poslovnik o radu Upravnog vijeća,

 9. Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća,

 10. druge opće akte koje donosi Upravno vijeće sukladno zakonu, propisu donesenom na temelju zakona i ovom Statutu.

Članak 69.

Ravnatelj Vrtića dužan je u roku od osam dana od dana donošenja dostaviti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića kao javne službe županijskom uredu nadležnom za poslove odgoja i obrazovanja te nadležnom upravnom tijelu Grada Slatine.

Članak 70.

Opći akti Dječjeg vrtića stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a iznimno ako je to propisano općim aktom i ako postoje za to opravdani razlozi, danom obajvljivanja na oglasnoj ploči.

Statut i opći akti Vrtića ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. RADNI ODNOSI

Članak 71.

Radni odnosi u Vrtiću uređuju se sukladno propisima koji uređuju područje predškolskog odgoja, općim propisima o radu i kolektivnom ugovorom.

Radni odnosi u Vrtiću uređuju se Pravilnikom o radu.

Članak 72.

Na pravnim i stručnim poslovima, te poslovima u svezi s radnim odnosima radi tajnik Vrtića.

Za tajnika može biti birana osoba koja ima vrstu i razinu obrazovanja propisanu pravilnikom o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja radnika u Vrtiću kojeg donosi ministar nadležan za obrazovanje.

XIV. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 73.

Sindikalno organiziranje u Vrtiću je slobodno.

Vrtić je dužan osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika, te ostvarivanje njegovih prava u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Ravnatelj i Upravno vijeće dužni su osigurati potrebitu pomoć za rad sindikalne podružnice i pravodobno joj davati potrebne podatke i obavijesti, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Štrajk u Vrtiću može se organizirati samo pod uvjetima propisanim zakonom i kolektivnim ugovorom.

Članak 74.

Sindikalna podružnica može podnositi ravnatelju ili Upravnom vijeću prijedloge, mišljenja i primjedbe glede ostvarivanja prava radnika i zaštite tih prava.

Ravnatelj i Upravno vijeće dužni su se očitovati o navedenim podnescima i izvijestiti sindikalnu podružnicu o svom stajalištu, te poduzimati druge mjere sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

Članak 75.

Na sjednicu Upravnog vijeća pozvati će se ovlašteni predstavnik sindikata ako se odlučuje o pravu radnika i u drugim slučajevima kad postoji obveza obavještavanja, savjetovanja ili suodlučivanja ovlaštenog predstavnika sindikata sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru. Ovlašteni predstavnik sindikata ima pravo iznositi stajališta te predlagati odluke i zaključke radi zaštite člana sindikata.

XV. JAVNOST RADA

Članak 76.

Rad Vrtića je javan.

Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Vrtića kao javne službe na oglasnoj ploči Vrtića i mrežnim stranicama Vrtića, kao i davanjem informacija na mrežnim stranicama Vrtića i u sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se javnost i roditelji odnosno skrbnici djece, građani i druge pravne osobe s organizacijom rada Vrtića, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Vrtića, cijenama usluga Vrtića te radom Vrtića kao javne ustanove.

Članak 77.

Vrtić je dužan u zakonom propisanom roku, dati svakom korisniku na njegov zahtjev informaciju o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, te potrebne podatke i upute za ostvarivanje prava i obveza korisnika.

Vrtić je dužan u zakonom propisanom roku osigurati svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi, na njihov zahtjev, pristup informacijama o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju.

Vrtić nije dužan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup sukladno zakonu.

Članak 78.

Informacije i podatke o objavljivanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Vrtića može dati samo ravnatelj ili službena osoba koju ravnatelj Vrtića ovlasti za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Vrtić će uskratiti informacije, odnosno uvid u dokumentaciju kada je to određeno propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka ili ovim Statutom.

XVI. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 79.

Poslovnom tajnom smatraju se: podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Vrtiću, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite radnika i imovine Vrtića i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Vrtića i njegovog osnivača, sukladno općem aktu Vrtića i zakonu.

Članak 80.

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Vrtića bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Vrtiću.

Članak 81.

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na očevid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

Članak 82.

Profesionalnom tajnom se smatra: sve što odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici, kao i drugi radnici Vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima.

Članak 83.

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena osoba koju ovlasti ravnatelj.

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne dužnosti.

XVII. NADZOR

Članak 84.

Nadzor nad radom Vrtića provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne ustanove u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

U provođenju nadzora ravnatelj, Upravno vijeće i drugi radnici Vrtića dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor.

XVIII. ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE U VRTIĆU

Članak 85.

U Vrtiću nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.

XIX. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 86.

Radnici Vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere zaštite i unapređivanja okoliša.

O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki radnik je dužan upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće.

Radnik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.

Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze.

Članak 87.

Vrtić izvođenjem odgojno-obrazovnog programa naročitu pozornost posvećuje odgoju djece glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

Članak 88.

Vrtić samostalno ili zajedno s roditeljima odnosno skrbnicima, tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave na svom području, te drugim pravnim osobama djeluje u cilju oplemenjivanja radnog prostora i okoliša Vrtića.

Program rada Vrtića na provedbi zaštite okoliša sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada Vrtića.

XX. OBRANA

Članak 89.

Vrtić je, u skladu sa Zakonom o obrani i drugim propisima, dužan osigurati uvjete za rad u uvjetima ratnog stanja ili stanja neposredne ugroženosti Republike Hrvatske i u drugim slučajevima određenim tim propisima.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 90.

Prijedlog Statuta kao i njegove izmjene i dopune utvrđuje Upravno vijeće i dostavlja ga Gradskom vijeću na prethodnu suglasnost.

Statut donosi Upravno vijeće po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Gradskog vijeća.

Članak 91.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Vrtića Urbroj: 2189-41/02-22-98 od 15.06. 1998. godine i sve izmjene i dopune toga Statuta nakon njegova donošenja.

Članak 92.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

KLASA:011-01/19-01/1

URBROJ:2189/02-05/05-19-1

U Slatini, dana 15.01.2019. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Martina Tepeš