Obavijest o upisima

Na temelju članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97., 107/07., 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Zeko, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zeko na 31. sjednici održanoj dana 07.05.2019. godine donijelo je:

PRAVILNIK
O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU
PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se mjerila i postupak upisa djece u Dječji vrtić Zeko (u daljnjem tekstu: Vrtić), postupak prijema novoupisane djece te promjene programa ili odgojno-obrazovne skupine.
Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na roditelje na odgovarajući način primjenjuju se i na skrbnike i udomitelje.

Članak 3.

U Vrtić se mogu upisati djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu.
Programi se provode sukladno uvjetima propisanim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, općim aktima Vrtića te potrebama roditelja.

Članak 4.

Redoviti jaslični program namijenjen je djeci od navršenih godinu dana do 3 (tri) godine života.
Prag za upis u jaslice uzima se za dijete koje do 30. rujna tekuće godine u kojoj se provode upisi u redovite programe ne navrši 3 (tri) godine života. Iznimno, na prijedlog stručnog tima Vrtića može se utvrditi i drugi prag za upis u jaslice.
Redoviti vrtićki program namijenjen je djeci od navršene 3 (tri) godine života do polaska u školu.
Program predškole namijenjen je djeci koja u godini dana prije polaska u osnovnu školu ne pohađaju vrtić.

Članak 5.

Pedagoška godina započinje 01. rujna tekuće, a završava 31. kolovoza sljedeće godine.

Članak 6.

Upis u program predškolskog odgoja provodi se sukladno Odluci o upisu djece u Dječji vrtić Zeko koju donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zeko, uz suglasnost gradonačelnika grada Slatine.
Odluka se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića.
Temeljem Odluke, Vrtić objavljuje obavijest o upisu djece.
Obavijest o upisu djece objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića.
Obavijest o upisu djece sadrži podatke o vremenu i mjestu upisa, vrsti programa, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu.

Članak 7.

Odgojna skupina po programima može se organizirati ukoliko postoji dovoljan interes roditelja i prijavljene djece sukladno propisanim interesima. U vrtiću se pored utvrđenih primarnih programa mogu organizirati određeni dodatni – kraći programi kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi djece i roditelja kao što su:
– učenje stranih jezika,
– rekreacijski i sportski programi (zimovanje, ljetovanje, plivanje, sanjkanje),
– mali zbor Vrtića,
– ritmika,
– organiziranje raznih radionica (likovna, dramska i sl.).
Ekonomsku cijenu pojedinog programa utvrđuje gradonačelnik grada Slatine na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zeko za svaku kalendarsku godinu.
Potrebna sredstva za realizaciju dodatnih – kraćih programa u cijelosti osiguravaju korisnici programa.

II. UPIS DJECE

Članak 8.

U novu pedagošku godinu upisuje se onaj broj djece koji je dopušten sukladno kapacitetu Vrtića, odnosno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe i Odluci o upisu.

Članak 9.

Redoviti upisni rok za redovite programe počinje u mjesecu svibnju.
Obavijest o redovitim upisima objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića te na drugi prikladan način.
U obavijesti će se navesti za koje programe se provodi upis, mjesto, vrijeme i rok trajanja upisa te popis potrebnih dokumenata.

Članak 10.

Roditelj može podnijeti Zahtjev za upis i izvan redovitog roka. Po primitku zahtjeva, dijete se ovisno o broju bodova i slobodnih mjesta upisuje u Vrtić ili stavlja na listu čekanja.

Članak 11.

U Vrtiću je organiziran program predškole koji je obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.
Program predškole za djecu koja koriste usluge Vrtića integriran je u redoviti program Vrtića.
Obveznik predškole koji ne koristi usluge Vrtića ostvaruje pravo izravnog upisa u program predškole temeljem Zahtjeva za upis.

Članak 12.

Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj, skrbnik, udomitelj djeteta.
Zahtjev za upis predaje se osobno u tajništvo vrtića ili preporučeno poštom.
Zahtjev za upis potrebno je podnijeti u upisnom roku s potpunom dokumentacijom.
Zahtjev za upis i Zahtjev za nastavak korištenja usluga Vrtića može se preuzeti u tajništvu i na web stranici Vrtića.

Članak 13.

Uz Zahtjev za upis djeteta roditelj – korisnik obvezno prilaže:
– rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privolu roditelja da Vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
– uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobnih iskaznica roditelja,
– dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.

Članak 14.

Roditelji djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj godini dužan je u upisnom roku predati Zahtjev za nastavak korištenja usluga Vrtića uz kojeg prilažu dokumentaciju iz članka 20. ovog Pravilnika kojom dokazuju daljnje ostvarivanje prednosti prilikom upisa.

Članak 15.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem u roku od mjesec dana od dana objave rezultata, a iznimno najkasnije do 01. rujna tekuće godine.

Članak 16.

Postupak upisa provodi Povjerenstvo za upis djece u Vrtić (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo imenuje Upravno vijeće Vrtića.
Upravno vijeće imenuje predsjednika i dva člana Povjerenstva iz redova Odgojiteljskog vijeća na vrijeme od dvije godine.
Povjerenstvo odlučuje o Zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece uz nazočnost djeteta, koji obavljaju članovi stručno-razvojne službe, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje.
Povjerenstvo je dužno u roku do kraja mjeseca lipnja objaviti rezultate upisa na oglasnim pločama u svim objektima Vrtića s podacima o prihvaćenim zahtjevima za upis djece, o odbijenim zahtjevima za upis djece te o slobodnim smještajnim kapacitetima Vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa.

Članak 17.

Na temelju mišljenja stručnog povjerenstva (stručni suradnik Vrtića, viša medicinska sestra i ravnatelj Vrtića) kao i odgovarajućih medicinskih i drugih nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova, vještaka u odgojno – obrazovne skupine s redovitim programom uključuju se:
– djeca s lakšim poteškoćama koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće, uz osiguranje potrebnih specifičnih uvjeta mogu svladati osnove programa s ostalom djecom u skupini a uz osnovnu teškoću nemaju dodatne teškoće, osim lakših poremećaja glasovno – govorne komunikacije,
– djeca s težim teškoćama uz osiguranje potrebnih specifičnih uvjeta, ako je nedovoljan broj djece za ustroj odgojno – obrazovne skupine s posebnim programom.

III. OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU U VRTIĆ

Članak 18.

Prednost pri upisu u Vrtić utvrđuje Osnivač Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Vrtić te sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Članak 19.

Kriteriji se rangiraju prema sljedećem redoslijedu:
– djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata – 10 BODOVA
– djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece – 1 BOD (za svako dijete)
– djeca zaposlenih roditelja – 10 BODOVA (za svakog zaposlenog roditelja)
– djeca s teškoćama u razvoju – IZRAVAN UPIS
– djeca samohranih roditelja – 10 BODOVA
– djeca u udomiteljskim obiteljima – 5 BODOVA
– djeca u godini prije polaska u osnovnu školu – 1 BOD
– djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu – 2 BODA
– prvenstvo iz prethodne godine – 1 BOD
– djeca roditelja koji su učenici ili redovni studenti – 5 BODOVA (za svakog roditelja)

Bodovanje se ne primjenjuje ako ima više slobodnih mjesta nego Zahtjeva za upis.

Članak 20.

Radi ostvarivanja prednosti pri upisu, roditelj uz Zahtjev za upis i Zahtjev za nastavak korištenja usluga Vrtića obvezan je priložiti isprave kojima se dokazuju kriteriji za ostvarivanje prednosti iz članka 19. ovog Pravilnika:
– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida domovinskog rata,
– za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku rodnih listova svakog malodobnog djeteta u obitelji,
– za dijete zaposlenih roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva,
– za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,
– za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,
– za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji,
– za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu,
– roditelji koju su učenici ili studenti – potvrda škole ili fakulteta o redovnom statusu učenika ili studenta.

Članak 21.

Vrtić zadržava pravo radi utvrđivanja dostavljenih isprava zatražiti od roditelja djeteta dodatne isprave, odnosno, uz suglasnost roditelja djeteta sam provjeriti činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

Članak 22.

Na osnovi isprava iz članka 20. ovog Pravilnika utvrđuje se zbroj bodova za svako dijete.
Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje se prema datumu rođenja djeteta, od starijeg k mlađem.

Članak 23.

Rezultati upisa u redovnom upisnom roku objavljuje se na oglasnoj ploči Vrtića u roku od 30 dana od završetka redovitog upisnog roka, odnosno do kraja mjeseca lipnja.

Članak 24.

Djeca koja nisu primljena u Vrtić vode se na listi čekanja te se upisuju tijekom godine ukoliko se oslobodi odgovarajući broj mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta Vrtića.
Raspored na listi čekanja formira se sukladno ostvarenim bodovima bez obzira na redoslijed zaprimanja zahtjeva.
Roditelj djeteta koje je na listi čekanja može tijekom pedagoške godine dopuniti Zahtjev za upis dokumentima iz članka 20. ovog Pravilnika. Na temelju dopunjenog zahtjeva utvrditi će se mijenja li se broj bodova i mjesto na listi čekanja.
Roditelj djeteta koje je na listi čekanja ima pravo dobiti informaciju o promjenama na listi čekanja u vezi njegovog djeteta.

Članak 25.

Ukoliko nema djece na listi čekanja ili se roditelj odnosno skrbnik djeteta ne odazove na obavijest Vrtića o slobodnom mjestu za upis, u Vrtić se mogu tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji odnosno skrbnici nisu sudjelovali u postupku upisa u redovnom roku.

Članak 26.

Vrtić može primiti djecu iz drugih općina ili gradova s Virovitičko-podravske županije samo u slučaju nepopunjenog kapaciteta. Roditelji djece koja budu primljena s drugih općina ili gradova obvezni su dostaviti potvrdu nadležnog tijela svoje lokalne samouprave da će ta lokalna samouprava neposredno sufinancirati minimum 60% ekonomske cijene.

Članak 27.

Prije uključivanja djeteta u odgojno – obrazovnu skupinu članovi stručne službe Vrtića mogu obaviti s roditeljima uz prisutnost djeteta inicijalni razgovor,
Na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podaci o razvoju djeteta, njegovim navikama i potrebama, obitelji i uvjetima u kojima živi te drugim specifičnostima.

IV. PROMJENA ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE

Članak 28.

Djetetu se može omogućiti premještaj u drugu odgojno – obrazovnu skupinu ako u Vrtiću postoje uvjeti za takav premještaj.
Dijete se može premjestiti u drugu odgojno – obrazovnu skupinu jedanput tijekom pedagoške godine na zahtjev roditelja.
O premještaju djeteta odlučuje ravnatelj na pisani zahtjev roditelja.

Članak 29.

Vrtić može premjestiti dijete u drugu odgojno – obrazovnu skupinu ukoliko to zahtijevaju uvjeti rada, potrebe organizacije djelatnosti, primjena Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe ili izvanredne okolnosti.

V. ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA

Članak 30.

Roditelj može ispisati dijete podnošenjem Zahtjeva za ispis.
Prije ispisa djeteta iz vrtića, roditelj – korisnik usluga obvezan je podmiriti sva dugovanja prema Vrtiću.
Ispisano dijete u slučaju novog podnošenja Zahtjeva za upis ponovno prolazi upisni postupak.

Članak 31.

Vrtić će na kraju pedagoške godine ispisati dijete roditelja koji nisu predali ili nisu pravodobno predali Zahtjev za nastavak korištenja usluga Vrtića.
Vrtić će ispisati dijete roditelja ukoliko neopravdano izostane duže od 60 dana.
Vrtić će ispisati dijete roditelja koji ne izvrše obvezu plaćanja usluga Vrtiću u roku od 60 dana od dana dospijeća.
Vrtić će ispisati dijete roditelja koji se ne pridržavaju ugovornih obveza.
Ako je oporavak djeteta duži od 3 (tri) mjeseca, vrši se ispis djeteta iz Vrtića.

Članak 32.

Roditelj je obvezan obavijestiti i opravdati odgojiteljici odgojno – obrazovne skupine u kojoj boravi dijete o izostanku djeteta.
Za dane izostanka djeteta zbog bolesti, roditelj je obvezan priložiti liječničku potvrdu najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca.

VI. ŽALBENI POSTUPAK

Članak 33.

Ukoliko roditelj nije zadovoljan rezultatima upisa, može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Zeko u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave rezultata.
Upravno vijeće o žalbi odlučuje u roku od 15 (petnaest) dana od dana predaje žalbe.
Upravno vijeće provjeriti će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.
Žalba će se odbaciti ako nije dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.
Postupajući po žalbi, Upravno vijeće može žalbu odbiti, Odluku o upisu poništiti u cijelosti ili djelomično ju izmijeniti.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prijemu djece u Dječji vrtić „Zeko” Slatina (UR.BROJ:2184-41/02-47-2-95, od dana 08.04.1995. godine)

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

Dokumenti za preuzimanje: