Plan upisa djece u 1. razred osnovne škole za školsku godinu 2014./2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
Služba za društvene djelatnosti

KLASA:602-02/13-01/206
URBROJ:2189-04-01/1-13-3
Virovitica, 23.12.2013. godine

Na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,96/12.,126/12.,94/13,) članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika, te sastavu stručnog povjerenstva („Narodne novine“ broj 55/11.“) Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Odjel za obrazovanje, sport, kulturu, rad, zdravstvo i socijalnu skrb, donosi

PLAN UPISA 
djece u 1. razred osnovne škole za školsku godinu 2014./2015.
u osnovne škole Virovitičko – podravske županije

I.

Temeljem članka 4. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika, te sastavu stručnog povjerenstva („Narodne novine“ broj 55/11.) u prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja su do 1. travnja 2013. godine navršila šest godina života, tj. djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2007. do 31. ožujka 2008. godine, te djeca kojima je u školskoj godini 2013./14. odgođen upis.

II.

Iznimno od gore navedenoga u prvi razred osnovne škole, mogu se upisati i djeca koja do 31. ožujka 2014. godine nisu navršila šest godina (prijevremeni upis), temeljem rješenja Ureda državne uprave donesenog na zahtjev roditelja i prijedloga Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece prije upisa u prvi razred (u daljnjem tekstu Stručno povjerenstvo). Roditelj podnosi zahtjev za Prijevremeni upis djeteta u prvi razred osnovne škole ( PRILOG 1) Uredu državne uprave u Virovitičko – podravskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, osobno ili putem pošte na adresu Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica, II. kat, odnosno prema mjestu stanovanja u nadležnim ispostavama Ureda u Slatini i Orahovici, koji će uvrstiti dijete na popis djece za osnovnu školu kojoj pripada prema upisnom području.

III.

Ured državne uprave utvrđuje popis djece, školskih obveznika, a sukladno Odluci o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, („Narodne novine“ broj 70/11.) (PRILOG 2) i dostavlja ga stručnom povjerenstvu do 31.01. tekuće godine ( u popis će se uvrstiti djece koja do 31.03. 2014. nisu navršila šest godina i djeca oslobođena upisa prethodne upisne godine). U slučaju da se dijete ne nalazi na popisu djece dorasle za upis u 1. razred, a školski je obveznik, roditelj ili staratelj dužan je izvršiti prijavu za upis u prvi razred u osnovnoj školi kojoj pripada prema upisnom području na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta.

IV.

U razdoblju od 25.- 30. siječnja, Ured državne uprave, Služba za društvene djelatnosti, na temelju članka 5. stavka 7. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika, te sastavu stručnog povjerenstva («Narodne novine» broj 55/11.), obavijestit će roditelje prvoškolaca putem medija i na oglasnim pločama odgojno – obrazovnih i zdravstvenih ustanova o rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece, koji sadržava podatke o upisnom području, vremenu i mjestu obavljanja pregleda, te dokumentaciji potrebnoj za upis.

V.

Pozive za obvezne preglede djece dorasle za upis u 1. razred sa mjestom, vremenom i rasporedom utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, odnosno provedbe komisijskog pregleda, pripremit će škole u suradnji i dogovoru s Zavodom za javno zdravstvo „Sveti Rok“, Službom za školsku medicinu i dostaviti ih pravovremeno roditeljima školskih obveznika.

VI.

Prije upisa u prvi razred osnovne škole, obavezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, koje utvrđuje Stručno povjerenstvo, imenovano odlukom Ureda državne uprave u županiji, Službe za društvene djelatnosti, koje čine: nadležni liječnik škole i djelatnici škole:pedagog ili psiholog, i/ili stručnjak edukacijsko – rehabilitacijskog profila i učitelj razredne ili predmetne nastave.

Utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred, liječnik obavlja u zdravstvenoj ustanovi, a ostali članovi povjerenstva utvrđivanje psihofizičkoga stanja djeteta obavljaju u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području i to u razdoblju od 1. veljače do 15. lipnja 2014. godine.

Pregledu i razgovoru s djetetom može biti nazočan roditelj djeteta koji ima pravo uvida u mišljenje i prijedlog svakog člana stručnog povjerenstva. U zdravstvenu ustanovu na pregled, roditelj je dužan za dijete donijeti: karton izabranog liječnika na uvid, zdravstvenu iskaznicu djeteta, cjepni karton i potvrdu o statusu zuba od odabranog stomatologa djeteta

LIJEČNIĆKI PREGLEDI OBAVITI ĆE SE:

  1. Za upisno područje OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica, OŠ Vladimir Nazor Virovitica, OŠ Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje, OŠ Suhopolje Suhopolje, OŠ Gradina, OŠ August Cesarec Šp. Bukovica u prostorijama ZZJZ “Sveti Rok”Virovitica, dok će se za upisno područje OŠ Petra Preradovića Pitomača pregled obaviti u prostorijama Osnovne škole Petra Preradovića, Pitomača 
  2. Za upisno područje OŠ Eugena Kumičića Slatina, OŠ Josipa Kozarca, Slatina, OŠ “Davorin Trstenjak” Čađavica OŠ Mikleuš, Mikleuš, OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica i OŠ Voćin Voćin u prostorijama ispostave Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” u Slatini 
  3. OŠ Ivane Brlić Mažuranić Orahovica , OŠ Antuna Gustava Matoša Čačinci, OŠ “Ivan Goran Kovačić” Zdenci u prostorijama ispostave Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok”u Orahovici 

VII.

Za školske obveznike, koji ne mogu pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u terminima koje je određeno rasporedom pregleda, roditelj je dužan do 30. svibnja 2014. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.

VIII.

Stručna povjerenstva dužna su upise izvršiti prema upisnim područjima utvrđenim Mrežom osnovnih škola Virovitičko – podravske županije. U slučaju da Škola od roditelja ili skrbnika školskog obveznika koji ne pripada upisnom području te škole ipak zaprimi zahtjev za upis u 1. razred te osnovne škole (PRILOG 3 ), ista je dužna ž u r n o ovom Uredu odnosno Ispostavama Ureda, dostaviti presliku toga zahtjeva s priloženom dokumentacijom i obrazloženjem iz kojeg je vidljivo da li bi upis tog obveznika izazvao povećanje broja razrednih odjela u toj školi ili druge poremećaje u organizaciji nastave, a sukladno članku 18. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Odluci o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, („Narodne novine“ broj 70/11.)

IX.

Nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi redovitog upisa u prvi razred osnovne škole, stručno povjerenstvo će podnijeti Uredu državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti u Virovitici i Ispostavama Ureda državne uprave u Slatini i Orahovici zahtjev za odgodu upisa u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu, a sukladno članku 19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 96/12.,126/12., 94/13.)

X.

Upis u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2014./2015., u osnovnim školama Virovitičko-podravske županije, obavit će se do sredine lipnja 2014. godine. Svaka će osnovna škola sama, u navedenom terminu, odrediti datum upisa u svojoj školi i o tome izvijestiti roditelje, odnosno staratelje školskih obveznika. Upis će provoditi upisna povjerenstva imenovana od strane škole.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS U ŠKOLU:

  • Potvrda o pregledu djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole
  • Potvrda o mjestu prebivališta za cijelu obitelj (samo u slučajevima kada se adresa na kojoj obitelj živi razlikuje od adrese prema evidenciji MUP-a)
  • Rješenje nadležnog ureda ili ispostave ureda kojim je odobren prijevremeni upis, ako se radi o djetetu koje do 31. ožujka tekuće godine nije navršilo šest godina života
  • Rješenje nadležnog ureda ili ispostave ureda kojim je određen primjeren oblik školovanja
  • Suglasnost ureda za upis u školu kojoj upisnik ne pripada prema upisnom području

Dokumentaciju potrebnu za upis u prvi razred osnovne škole (rodni list i domovnica) škole će pribaviti neposrednim uvidom u bazu podataka, odobrenu od strane Ministarstva Uprave, odnosno zatražiti će je od roditelja, odnosno staratelja djeteta, ukoliko nisu u mogućnosti pribaviti je neposrednim pristupom bazi osnovnih podataka.

XI.

Protiv roditelja, odnosno staratelja koji postupe suprotno članku 135. stavku 1. i članku 152. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ovom Planu, biti će podnesena prekršajna prijava.

XII.

Osnovne škole dužne su nakon izvršenog upisa djece u prvi razred izvijestiti ovu Službu i pripadajuće Ispostave, o broju upisane djece do 15.06.2014., kao i broju djece koja će biti naknadno upisana.

XIII.

Ovaj Plan upisa objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Ureda državne uprave u Virovitičko–podravskoj županiji u Virovitici i ispostavama u Pitomači, Slatini i Orahovici, web stranicama Ureda, te na oglasnim pločama dječjih vrtića i osnovnih škola.

 

potpis

Preuzmite: