REZULTATI UPISA PEDAGOŠKA GODINA 2023. / 2024. DJEČJI VRTIĆ ZEKO

DJEČJI VRTIĆ ZEKO
TRG ZNG 1
33520 SLATINA
OIB:60666818958
KLASA:601-01/23-01/46
URBROJ:2189-41/1-23-1
U Slatini, dana 30.6.2023. godine

Sukladno članku 23. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Zeko i Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. u Dječji vrtić Zeko, objavljuju se REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023. / 2024. DJEČJI VRTIĆ ZEKO.